Upozornenie pre vlastníkov psov

Na základe opakujúcich sa sťažností občanov,

Obec Višňové u p o z o r ň u j e

všetkých majiteľov psov, že voľný pohyb psov v obcij e  z a k  á  z a n  ý.

Obec Višňové žiada všetkých majiteľov psov, aby si riadne zabezpečili svojich psov tak , aby im neumožnili voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

Takisto majiteľ psa je povinný bezprostredne odstraňovať z verejných priestranstiev, detského ihriska, miestnych komunikácii, uličiek a štátnej komunikácie výkaly po svojich psoch.

Upozorňujeme, že v zmysle VZN obce č. 02/2002 je možné za uvedené priestupky uložiť pokutu do výšky 166,00 EUR.

Vy ako chovateľ nesiete zodpovednosť za svojho psa!

Oznam obce – odtokový žľab

Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu v Kultúrnom dome vo Višňovom

Obec Višňové ako člen OZ KR MAS Myjava sa zapojila do výzvy, ktorú vyhlásilo:

Občianske združenie „Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

MAS vyhlásila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Integrovaná stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre  podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). Výzva je učená pre obce z územia KR-MAS. V rámci výzvy budú podporované aktivity ako napr. výstavba/rekonštrukcia a modernizácia športových a detských ihrísk, amfiteátrov, kultúrnych domov, tržníc a investície spojené úsporou energie.

V rámci výzvy sa obec Višňové uchádza o nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekt s predpokladaným rozpočtom 21 192,53 €

„Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu v Kultúrnom dome vo Višňovom“

Celý proces, ktorý predchádza podaniu žiadosti o NFP je dlhodobý, administratívne zložitý a časovo náročný.

Musíme spoločne veriť, že naše úsilie o získanie FP nebolo márne a naša žiadosť bude úspešná.

Pavol Hluchý, starosta obce

Ľudmila Kubišová, administratívny asistent podania žiadosti za obec Višňové

September 2019

.

Výzva na predkladanie ponúk.

OZNAM o zbere elektroodpadu a kovov 16.9.2019

Oznam ŽSR – Výluka 10. a 11. septembra 2019

Kalendár podujatí september 2019

Kompostéry pre rodinné domy- OZNAM

Pozvánka OZ 27.6.2019

Program OZ 27.6.2019

« Previous Entries