Profil verejného obstarávateľa

Verejné obstarávanie – archív

Aktuálne zákazky

Názov Oprava výtlkov technológiou infražiarenia na miestnych komunikáciách
Dátum 24.10.2013
K stiahnutiu Informácia: Oprava výtlkov na MK – Informácia podľa §9 odst.9 zákona

Názov Rekreačná zóna Višňové
Dátum 02.08.2013
K stiahnutiu Informácia podľa §9 ods. 9 zákona

—————————————————————————————-

Profil verejného obstarávateľa

Obec Višňové je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Višňové na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Višňové v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona, ako aj v zmysle Internej smernice č. 01/2013 o verejnom obstarávaní.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona sú:

1)     zákazky nadlimitné,

2)     zákazky podlimitné,

3)     zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky,

pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona.

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Višňové

Sídlo: Obecný úrad č. 60, 916 16 pošta Krajné

Štatutárny zástupca: Pavol Hluchý, starosta obce

Kontakty:

Telefón: +421 32 7787 129

E-mail: visnove@slovanet.sk

web: www.obecvisnove.sk

IČO: 00312151, DIČ: 2021080116

Bankové spojenie: VÚB Nové Mesto nad Váhom

Číslo účtu: 24121202/0200

IBAN: SK23 0200 0000 0000 2412 1202

——————————————————————————–