Profil verejného obstarávateľa

Verejné obstarávanie – archív

Aktuálne zákazky

Názov Oprava výtlkov technológiou infražiarenia na miestnych komunikáciách
Dátum 24.10.2013
K stiahnutiu  Informácia: Oprava výtlkov na MK - Informácia podľa §9 odst.9 zákona

 

Názov Rekreačná zóna Višňové
Dátum 02.08.2013
K stiahnutiu  Informácia podľa §9 ods. 9 zákona

 

—————————————————————————————-

Profil verejného obstarávateľa

Obec Višňové je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Višňové na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Višňové v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona, ako aj v zmysle Internej smernice č. 01/2013 o verejnom obstarávaní.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona sú:

1)     zákazky nadlimitné,

2)     zákazky podlimitné,

3)     zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky,

pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona.

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Višňové

Sídlo: Obecný úrad č. 60, 916 16 pošta Krajné

Štatutárny zástupca: Jaroslav Bača, starosta obce

Kontakty: Tel., fax: 032/7787129

E-mail: visnove@slovanet.sk

web: www.obecvisnove.sk
IČO: 00312151, DIČ: 2021080116
Bankové spojenie: VÚB Nové Mesto nad Váhom Číslo účtu: 24121202/0200

——————————————————————————–