22-2-2011 Výzva na zachovanie železničnej trate č. 121

 

Výzva na zachovanie železničnej trate č. 121, Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce

     Na základe plánovaného rušenia železničnej trate v úseku Myjava – Vrbovce a obmedzenia niektorých vlakových spojov na železničnej trati č. 121 Nové Mesto nad Váhom – Myjava bola vyhlásená petičná akcia proti navrhovaným zmenám na železničnej trati č. 121.  Petičnú akciu podporilo na 454 hárkoch  5344 občanov zo všetkých miest a obcí ležiacich na dotknutej trati, ako i ostatní cestujúci železničnou dopravou a návštevníci tohto regiónu.  

     Železničná doprava je jednou z hlavných súčastí života občanov vo všetkých mestách a obciach, ležiacich na tejto trati ako i priľahlých obcí. Pre mnohých je jedinou spojnicou s okolitými lokalitami.

     Dňa 9.2. 2011 obec Višňové zorganizovala verejnú diskusiu proti rušeniu železničnej trate  a obmedzeniu vlakových spojov na  trati Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce.

     Zmeny týkajúce sa rušenia vlakových spojov by najviac postihli obec Višňové a jej občanov, pre ktorých je železnica  jediným hromadným verejným prostriedkom osobnej dopravy.

      V obci neexistuje možnosť zriadenia autobusovej dopravy, nakoľko šírkové usporiadanie a výškové vedenie štátnej cesty III. triedy číslo 504 23 je absolútne nevyhovujúce. Cesta je jedinou prístupovou cestou do obce, je tu povolená jazda iba osobnými motorovými vozidlami, je vo veľmi zlom stavebno-technickom stave a okrem iného je bez zimnej údržby. Po zrušení vlakových spojov by bola úplne obmedzená kvalita dopravnej obslužnosti v obci.

     V obci nie je predajňa potravín, základná škola a predškolské zariadenie, nie je tu ani ambulancia praktického lekára pre dospelých a deti.

      V obci žije 173 občanov, z toho 24 detí do 15 rokov, z ktorých 50 % si plní povinnú školskú dochádzku a 10 občanov do 18 rokov, ktorí študujú na stredných školách  v okolitých mestách a denne využívajú na prepravu vlakovú dopravu.

     Do práce denne cestuje vlakom 65 občanov, v obci je 56 dôchodcov, ktorí tiež pravidelne využívajú železničnú dopravu, ak cestujú k lekárovi alebo na nákup potravín a iných životných potrieb do Nového Mesta nad Váhom alebo na Starú Turú, ktoré sú od obce vzdialené cca 12 km.

     Ambulancia praktického lekára a stomatológa je pre občanov obce v zdravotníckom zariadení v obci Čachtice, kam takisto všetci klienti cestujú vlakovou dopravou.

     Obec patrí cirkevne do cirkevného zboru Nové Mesto nad Váhom, v obci nie je kostol a z tohto dôvodu cestujú členovia cirkevného zboru na pravidelné nedeľné služby božie výlučne vlakom.

      Evidovaní nezamestnaní občania, ktorí si plnia svoju oznamovaciu povinnosť voči ÚPSVaR, využívajú železničné spoje, ak cestujú na  detašované pracovisko ÚPSVaR na Starú Turú.

     Na vybavenie matričnej agendy musia občania obce cestovať vlakom do obce Čachtice, kde sa nachádza Matričný úrad i pre obec Višňové.

      Ak obyvateľ obce cestuje do okresného  Mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré je vzdialené od obce 12 km, kde sa nachádza obvodný úrad a spoločný úrad samosprávy, na prepravu používa vlakovú dopravu.

     Veríme, že zvážite opodstatnenosť našich požiadaviek na zachovanie vlakovej trate č. 121  Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce a prehodnotíte plánované rušenie vlakového spojenia v úseku Myjava – Vrbovce a obmedzenie vlakových spojení Nové Mesto nad Váhom – Myjava.

     Za ústretové konanie vyjadrujeme veľkú vďaku v mene občanov obce Višňové, ako i všetkých obyvateľov miest a obcí na trati Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce a všetkých, ktorí podporili náš spoločný zámer.

S úctou

                                                                –––––––––––––––––––––––––

                                                          Jaroslav Bača

                                                                                        starosta obce

Príloha:  454 ks petičných hárkov – 5344 podpisov

               Vyjadrenie s.r.o. Elster, 916 01 Stará Turá

               Vyjadrenie p. Evy Horňákovej, Stará Turá

               Vyhlásenie obec Rudník

               Výzva starostov a primátorov obcí a miest ležiacich na trati č. 121

Petičné hárky sa doručujú:

Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

P.O. Box 10, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava

Doručené:

1. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

2. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3

3. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Telefón                                                       Fax                                                          E-mail

++421-32 7787 129                   ++421-32 7787 129                           visnove@slovanet.sk