Objednávky – zverejnené dokumenty

118 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. marca 2011,

ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú

§ 3 Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

§ 4 Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

Zverejnené dokumenty – objednávky: v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Objednávky 2020

Objednávky vystavené od 01.01.2020 do 31.07.2020

Objednávky 2019

Objednávky vystavené od 01.01.2019 do 31.12.2019

Objednávky 2018

Objednávky vystavené od 1.1.2018 do 31.12.2018

Objednávka 2017

Objednávka 03-2017

Objednávka 02-2017

Objednávka 01-2017

Objednávky 2016

Objednávka 06-2016

Objednávka 05-2016

Objednávka 04-2016

Objednávka 03-2016

Objednávka 02-2016

Objednávka 01-2016

Objednávky 2013

25-10-2013 Objednávka 02-2013 – Studená kuchyňa Viliam Slezák NMn/V – obložené chlebíčky – Stretnutie dôchodcov- 150 ks – 75,00 €
26-07-2013 Objednávka 01-2013 Krovinorez STHIL FS 490 C-EM v sume 999,00 €

Objednávky 2012

Zverejnené 22.11.2012 Objednávka č. 02-2012 Tlačivá miestne dane – Dodávateľ Inproost, s.r.o. Bratislava

Zverejnené 27.09.2012 Objednávka 01-2012 – Dodávateľ Fi. REMEK, s.r.o. Nitra – Program: Ostané miestne dane

Objednávky 2011

Zverejnené 28.1.2011 Objednávka 01-2011 – známky pre psov