Objednávky – zverejnené dokumenty

118 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. marca 2011,

ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú

§ 3 Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

§ 4 Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

Zverejnené dokumenty – objednávky: v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Objednávky 2019

Objednávky vystavené od 01.01.2019 do 31.12.2019

Objednávky 2018

Objednávky vystavené od 1.1.2018 do 31.12.2018

Objednávka 2017

Objednávka 03-2017

Objednávka 02-2017

Objednávka 01-2017

Objednávky 2016

Objednávka 06-2016

Objednávka 05-2016

Objednávka 04-2016

Objednávka 03-2016

Objednávka 02-2016

Objednávka 01-2016

Objednávky 2013

25-10-2013 Objednávka 02-2013 – Studená kuchyňa Viliam Slezák NMn/V – obložené chlebíčky – Stretnutie dôchodcov- 150 ks – 75,00 €
26-07-2013 Objednávka 01-2013 Krovinorez STHIL FS 490 C-EM v sume 999,00 €

Objednávky 2012

Zverejnené 22.11.2012 Objednávka č. 02-2012 Tlačivá miestne dane – Dodávateľ Inproost, s.r.o. Bratislava

Zverejnené 27.09.2012 Objednávka 01-2012 – Dodávateľ Fi. REMEK, s.r.o. Nitra – Program: Ostané miestne dane

Objednávky 2011

Zverejnené 28.1.2011 Objednávka 01-2011 – známky pre psov