Zmluvy – zverejnené dokumenty

Zverejnené dokumenty – zmluvy: v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Rok 2020

2020-05… Zmluva o mlčanlivosti COMTEC – zverejnenie 24.07.2020

2020-04…Zmluva o dielo – Obnova vojnového hrobu z 2. svetovej vojny -zverejnenie 15.06.2020

2020-03…Zmluva o poskytnutí príspevku zo ŠR SR na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch – zverejnenie 18.03.2020

2020-02…Zmluva o spracúvaní osobných údajov 3W Slovakia – zverejnenie 18.03.2020

2020-01…Zmluva licenčná 3W Slovakia – zverejnenie 18.03.2020

Rok 2019

01 – 2.Dodatok č. 4 k Zmluve o NFP_vzor_10_2018, 04_2019- zverejnené 04.03.2020

02 – Príloha č. 3_Finančné opravy_11_2019 – zverejnené 04.03.2020

2019-09… Zámenná zmluva Obec – Benian – zverejnená 23.12.2019

2019-08…Zmluva GDPR SUS NMNV – zverejnená 30.10.2019

2019-07…Zmluva o dielo Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu v Kultúrnom dome vo Višňovom-zverejnená 28.10.2019

2019-06…Zmluva o poskytnutí služieb č. 19/027 – zverejnená 02.09.2019

2019-05…Zmluva kúpna parcela č. KN-E 1947-2 Andrea Dugovič-zverejnená 29.07.2019

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č.Z201833471_Z – kompostéry – zverejnené dňa 15.05.2019

2019-04…Zmluva s OZV ENVI-PAK – zverejnená  dňa 13.05.2019

2019-03…Zmluva kúpna parcela č. 138 Pavol Plašienka-zverejnená 05.04.2019

2019-02…Zmluva – zimná údržba miestnych komunikácií-zverejnená 27.02.2019

2019-01…Zmluva o poskytovaní služieb BOZP a OPP – zverejnená 14.01.2019

Rok 2018

Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet Suma v EUR Dátum zverejnenia K stiahnutiu
201801 Falc-Com, s.r.o., Považská 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Zber odpadov určených na separáciu 120,00 za 1 tonu 12.02.2018 Zmluva Falc-Com
201802 ELEKOS, Párovská 44, 949 01 Nitra Vytvorenia a prevádzkovanie nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov 0,00 22.02.2018 Zmluva Elekos
201803 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava Záväzok dodávateľa zabezpečiť pre odberateľa združenú dodávku plynu 0,00 14.03.2018 Zmluva o dodávke plynu
201804 Mesto Nové Mesto nad Váhom Ul. čsl. Armády č. 1 Dodatok zmluvy o združení FP na CVČ 30,00 žiak/kalendárny/rok 14.03.2018 Dodatok č. 02-2018 zmluvy o združení FP

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

201805 ……….Dokument – Kúpna zmluva Ján Hluchý, Stará Turá

– zverejnená 29.03.2018

201806……….Dokument –  Zmluva ZSE o združenej dodávke elektriny v byte Višňové 12

– zverejnená 26.04.2018

201807………. Dokument – Zmluva o grantovom účte Prima Banka Slovensko, a.s.

– zverejnená 15.05.2018

201808………Dokument – Zmluva o vykonaní zberu papiera – zverejnená 15.06.2018

201809………..Dokument – Zmluva o zabezpečení činnosti zodpovednej osoby – zverejnená 11.06.2018

201810…………Dokument – Kúpna zmluva Ján Pavelčiak – zverejnená 04.07.2018

201811…………Dokument – Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE Banská Bystrica – zverejnená 18.07.2018

201812…………Dokument – Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov Remek, s.r.o. Nitra – zverejnená 31.08.2018

201813…………Dokument – Zmluva c. Z201833471 – záhradné kompostéry – zverejnená 10.09.2018

201814…………Dokument – Zmluva o poskytnutí NFP Kompostéry , Podpisy zmluva o poskytnutí NFP, Priloha č. 1 Zmluvy – VZP – text (1), Príloha č. 2 Zmluvy – Predmet podpory bez BÚ – text, Priloha č. 3 Zmluvy – Financne opravy – text, Príloha č. 4 – Rozpočet projektu – text, Dodatok ku zmluve o poskytnutí fin. príspevku– zverejnená 13.09.2018

201815…………Dokument – Zmluva o spracúvaní osobných údajov SOMI Trenčín, s.r.o. – zverejnená 17.10.2018

201816…………Dokument – Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely auditu – zverejnená 19.10.2018

201817…………Dokument – Rámcová zmluva číslo 18-018 – kompostéry -zverejnená 24.10.2018

201818…………Dokument – Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Mesto NM – SUS NM – zverejnená 26.10.2018

201819…………Dokument – Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov SUS NMnV – zverejnená 26.10.2018

201820…………Dokument – Zmluva kúpna parcela 301-13 Škulec– zverejnená 26.10.2018

201821…………Dokument – Zmluva s KOS – ceny za zneškodňovanie odpadov od 1.1.2019 – zverejnená 06.11.2018

Rok 2017

Typ: Kúpna zmluva č. Z201735549­_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. OZ
Číslo: Z201735549­_Z
Predmet : Záhradné kompostéry
Partner A- Objednávateľ: Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové
Partner A – IČO 50977041
Partner B – Dodávateľ: Štúdio – 21 plus s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava
Partner B – IČO: 35765607
Dátum zverejnenia: 25.09.2017
Dátum účinnosti: 26.09.2017
Deň podpisu: 27.07.2017
Platnosť od: 27.07.2017
Platnosť do: Na dobu neurčitú
K stiahnutiu: Zmluva č. Z201735549_Z
Typ: Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/209
Číslo: 2000/209
Predmet : Dodanie a užívanie IS špecifikovaného v prílohe č. 2
Partner: Remek, s.r.o. Nálepkova 2, Nitra
Partner IČO: 36535605
Dátum zverejnenia: 31.05.2017
Dátum účinnosti: 31.05.2017
Deň podpisu: 17.05.2017
Platnosť od: 31.05.2017
Platnosť do: Na dobu neurčitú
K stiahnutiu: Zmluva Remek, s.r.o.

Rok 2016

Typ: Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
Číslo: Bez čísla
Predmet : Dohoda o právach a povinnostiach Zmluvných strán pri elektronickom zasielaní dokumentov a pri využívaní ďalších elektronických služieb
Partner: Dôvera, z.p., a.s., Eisteinova 25, 851 01 Bratislava
Partner IČO: 35942436
Dátum zverejnenia: 03.01.2017
Dátum účinnosti: 21.12.2016
Deň podpisu: 21.12.2016
Platnosť od: 21.12.2016
Platnosť do: Na dobu neurčitú
K stiahnutiu: Zmluva Dôvera
Typ: Zmluva o združení finančných prostriedkov podľa §7 ods. 6 zák. č. 369/1990 Zb.
Číslo: Bez čísla
Predmet : Zmluva o združení finančných prostriedkov na CVČ
Partner: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Partner IČO: 677574
Dátum zverejnenia: 29.11.2016
Dátum účinnosti: 29.11.2016
Deň podpisu: 11.11.2016
Platnosť od: 29.11.2016
Platnosť do: Na dobu neurčitú
K stiahnutiu: Zmluva o združení finančných prostriedkov
Typ: Zmluva o dielo
Číslo: 2016/Vr/Obec_Višňové
Predmet : Zmluva o zbere odpadu
Partner: BOMAT, s.r.o. Veľké Orvište
Partner IČO: 36235288
Dátum zverejnenia: 29.09.2016
Dátum účinnosti: 07.09.2016
Deň podpisu: 07.09.2016
Platnosť od: 07.09.2016
Platnosť do: 07.09.2021
K stiahnutiu: Zmluva o zbere odpadu BOMAT 2016
Typ: Zmluva o dielo
Číslo: Bez čísla
Predmet : Zateplenie obvodového plášťa, výmena výplní otvorov a prístrešky na budove Obecného úradu vo Višňovom č. 60
Partner: IZOTECH Group, spol. s r.o.
Partner IČO: 36301311
Dátum zverejnenia: 18.07.2016
Dátum účinnosti: 19.07.2016
Deň podpisu: 15.07.2016
Platnosť od: 15.07.2016
Platnosť do: Doba neurčitá
K stiahnutiu: Zmluva Izotech
Typ: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Číslo: Bez čísla
Predmet : Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Partner: NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Partner IČO: 35979798
Dátum zverejnenia: 15.06.2016
Dátum účinnosti: Ku dňu nadobudnutia účinnosti autorizácie NATUR-PACK
Deň podpisu: 10.06.2016
Platnosť od: 10.06.2016
Platnosť do: Doba neurčitá
K stiahnutiu: IMG_0001IMG_0002IMG_0003IMG_0004
Typ: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Číslo: Bez čísla
Predmet : Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Partner: NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Partner IČO: 35979798
Dátum zverejnenia: 14.03.2016
Dátum účinnosti: 29.02.2016
Deň podpisu: 29.02.2016
Platnosť od: 29.02.2016
Platnosť do: Doba neurčitá
K stiahnutiu: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR – PACK
Typ: Zmluva o užívaní poľovného revíru
Číslo: Bez čísla
Predmet : Zmluva o užívaní uznaného spoločného poľovného revíru Hrachovište – Višňové
Partner: Poľovnícke združenie Hrachovište – Višňové
Partner IČO: 35593946
Dátum zverejnenia: 10.02.2016
Dátum účinnosti: 24.11.2015
Deň podpisu: 24.11.2015
Platnosť od: 24.11.2015
Platnosť do: Na dobu 10 rokov, odo dňa jej evidencie OÚ NMn/V
K stiahnutiu: Zmluva PZ 2016
Typ: Zmluva podľa § 7 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb.
Číslo: Bez čísla
Predmet : Zmluva o združení finančných prostriedkov
Partner: Mesto Nové Mesto nad Váhom, ul. ČSL. Armády č. 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Partner IČO: 00311866
Dátum zverejnenia: 08.01.2016
Dátum účinnosti: 08.01.2016
Deň podpisu: 18.12.2015
Platnosť od: 18.12.2015
Platnosť do: 31.12.2016
K stiahnutiu: Zmluva financovanie CVČ

Rok 2015

Typ: Zmluva o prenájme pozemku
Číslo: 02/2015
Predmet : Prenájom pozemku parc.č.2170/22 TTP výmera 300m2
Partner: PZ Hrachovište – Višňové
Partner IČO: 35593946
Dátum zverejnenia: 13.11.2015
Dátum účinnosti: 01.12.2015
Deň podpisu: 09.11.2015
Platnosť od: 09.11.2015
Platnosť do: 31.12.2024
K stiahnutiu: Zmluva o nájme PZ Hrachovište – Višňové
Typ: Zmluva o dielo
Číslo: 12/15/IZO
Predmet : Výmena strešnej krytiny na objekte Obecného úradu vo Višňovom
Partner: IZOTECH Group, spol. s r.o.
Partner IČO: 36301311
Dátum zverejnenia: 09.11.2015
Dátum účinnosti: 22.10.2015
Deň podpisu: 22.10.2015
Platnosť od: 22.10.2015
Platnosť do: Doba neurčitá
K stiahnutiu: Zmluva IZOTECH
Typ: Zmluva Dodávateľská
Číslo: 49/07/Nn/2015 – Pozemky
Predmet : Zmluva o nájme pozemkov
Partner: Lesy SR, š.p. Banská Bystrica
Partner IČO: 36038351
Dátum zverejnenia: 19.10.2015
Dátum účinnosti: Deň nasledujúci po dni jej zverejnenia V CRZ
Deň podpisu: 13.10.2015
Platnosť od: 01.10.2015
Platnosť do: 31.12.2045
K stiahnutiu: Zmluva o nájme pozemkov
Typ: Nájomná zmluva
Číslo: 01/2015
Predmet : Zmluva o prenájme pozemku v extraviláne obce Višňové
Partner: Branislav Dlhý, 916 16 Hrachovište 169
Partner IČO:
Dátum zverejnenia: 29.06.2015
Dátum účinnosti: 01.07.2015
Deň podpisu: 29.06.2015
Platnosť od: 29.06.2015
Platnosť do: Do 31.10.2015
K stiahnutiu: Zmluva o nájme pozemku Branislav Dlhý
Typ: Dodávateľská zmluva
Číslo: Bez čísla
Predmet : Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska
Partner: Obec Čachtice, 916 21 Čachtice
Partner IČO: 00311464
Dátum zverejnenia: 18.06.2015
Dátum účinnosti: 18.06.2015
Deň podpisu: 02.06.2015
Platnosť od: 18.06.2015
Platnosť do: Doba neurčitá
K stiahnutiu: Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohreb.
Typ: Dodávateľská zmluva
Číslo: 1825/2015
Predmet : Zmluva o dodávake vody z verejného vodovodu
Partner: TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
Partner IČO: 36302724
Dátum zverejnenia: 21.05.2015
Dátum účinnosti: 22.05.2015
Deň podpisu: 18.05.2015
Platnosť od: 18.05.2015
Platnosť do: Doba neurčitá
K stiahnutiu: Zmluva TVS
Typ: Dodávateľská
Číslo: 2015/Vr/ Obec Višňové
Predmet : Zmluva o zbere odpadu
Partner: BOMAT s.r.o., 922 01 Veľké Orvište 35
Partner IČO: 362352288
Dátum zverejnenia: 26.02.2015
Dátum účinnosti: 27.02.2015
Deň podpisu: 26.02.2016
Platnosť od: 26.02.2015
Platnosť do: 26.02.2020
K stiahnutiu: Zmluva Bomat
Predmet : Nájomná zmluva – Obecný byt č. 12
Partner: Jaroslav Bača
Partner IČO:
Dátum zverejnenia: 28.01.2015
Dátum účinnosti: 01.01.2015
Deň podpisu: 19.01.2015
Platnosť od: 19.01.2015
Platnosť do: 31.12.2017
K stiahnutiu: Nájomná zmluva byt č. 12

Rok 2014

Typ: Zmluva na výkon činností
Číslo: Bez čísla
Predmet : Zabezpečenie výkonu niektorých činností pracovnej zdravotnej služby (PZS)
Partner: Valter Masár, Sadová 3019/8 Stará Turá
Partner IČO: 40828204
Dátum zverejnenia: 19.12.2014
Dátum účinnosti: 01.01.2015
Deň podpisu: 18.12.2014
Platnosť od: 18.12.2014
Platnosť do: Doba neurčitá
K stiahnutiu: Zmluva Valter Masár
Typ: Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Číslo: Bez čísla
Predmet : Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – kúpa akciového koncového zariadenia
Partner: RWE Gas Slovensko, s.r.o. Bratislava
Partner IČO: 44291809
Dátum zverejnenia: 20.11.2014
Dátum účinnosti: 01.12.2014
Deň podpisu: 19.11.2014
Platnosť od: 01.12.2014
Platnosť do: 30.06.2017
K stiahnutiu: Dodatok k zmluve s RWE Gas BA
Typ: Poistná zmluva
Číslo: 441 9004114
Predmet : Poistenie majetku – Rekreačná zóna v obci Višňové
Partner: Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava
Partner IČO: 31 595 545
Dátum zverejnenia: 01.10.2014
Dátum účinnosti: 01.10.2014
Deň podpisu: 30.09.2014
Platnosť od: 01.10.2014
Platnosť do: Doba neurčitá
K stiahnutiu: Poistná zmluva rekreačná zóna Višňové
Typ: Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
Číslo: Bez čísla
Predmet : Externý manažment projektu „Rekreačná zóna v obci Višňové“
Partner: Mgr. Peter Nemček – RegioSat, Myjava
Partner IČO: 32720220
Dátum zverejnenia: 30.09.2014
Dátum účinnosti: 29.09.2014
Deň podpisu: 29.09.2014
Platnosť od: 29.09.2014
Platnosť do: 31.12.2014
K stiahnutiu: Dodatok k zmluve
Typ: Zmluva Dodávateľská
Číslo: 2700057
Predmet : Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Partner: PPA, Bratislava
Partner IČO: 30794323
Dátum zverejnenia: 26.03.2014
Dátum účinnosti: 25.3.2014
Deň podpisu: 25.3.2014
Platnosť od: 25.3.2014
Platnosť do: 30.4.2015
K stiahnutiu: Zmluva s PPA

Rok 2013

Typ: Zmluva Dodávateľská
Číslo: Bez čísla
Predmet : Zmluva o o poskytovaní služieb: Externý manažment projektu „Rekreačná zóna v obci Višňové“
Partner: Mgr. Peter Nemček – RegioSat, Myjava
Partner IČO: 32720220
Dátum zverejnenia: 13.08.2013
Dátum účinnosti: 12.08.2013
Deň podpisu: 12.08.2013
Platnosť od: 12.08.2013
Platnosť do: 31.12.2014
K stiahnutiu: Zmluva o poskytovaní služieb Peter Nemček
Typ: Zmluva Dodávateľská
Číslo: 04/13
Predmet : Zmluva o dielo zhotovenie diela: Rekreačná zóna v obci Višňové
Partner: Vladimír Ochodnický – VOCH, Novomestská 796/4 907 01 Myjava
Partner IČO: 41727401
Dátum zverejnenia: 09.08.2013
Dátum účinnosti: 08.08.2013
Deň podpisu: 08.08.2013
Platnosť od: 08.08.2013
Platnosť do: Doba neurčitá
K stiahnutiu: Zmluva o dielo 04-2013 VOCH Myjava
Typ: Zmluva Dodávateľská
Číslo: TP3111121177911
Predmet : Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – kúpa akciového koncového zariadenia
Partner: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava
Partner IČO: 34763469
Dátum zverejnenia: 19.06.2013
Dátum účinnosti: 03.06.2013
Deň podpisu: 03.06.2013
Platnosť od: 03.06.2013
Platnosť do: Doba neurčitá
K stiahnutiu: Dodatok k zmluve KZ PT 3111121177911
Typ: Zmluva Dodávateľská
Číslo: Bez čísla
Predmet : Zmluva o dielo
Partner: Ing. Milan Durec – HARMÓNIA Myjava
Partner IČO: 33946965
Dátum zverejnenia: 11.04.2013
Dátum účinnosti: 10.04.2013
Deň podpisu: 10.04.2013
Platnosť od: 10.04.2013
Platnosť do: 08.07.2013
K stiahnutiu: Zmluva o dielo Ing. Milan Durec
Typ: Zmluva Licenčná
Číslo: U1418/2013
Predmet : Poskytnutie licencie k programu URBIS
Partner: MADE spol. s r.o. Lazová 69, 974 01 Banská Bystrica
Partner IČO: 36041688
Dátum zverejnenia: 20.02.2013
Dátum účinnosti: 19.02.2013
Deň podpisu: 19.02.2013
Platnosť od: 19.02.2013
Platnosť do: Doba neurčitá
K stiahnutiu: Licenčná zmluva MADE

—————————————————————————————–

Typ: Zmluva Dodávateľská
Číslo: 048/343
Predmet : Zmluva o prevode hnuteľného vlastníctva
Partner: ZMOS, Bratislava
Partner IČO: 584614
Dátum zverejnenia: 08.01.2013
Dátum účinnosti: 01.01.2013
Deň podpisu: 17.12.2012
Platnosť od: 01.01.2013
Platnosť do: Doba neurčitá
K stiahnutiu: Zmluva o prevode

—————————————————————————————-

Rok 2012

Typ: Zmluva Dodávateľská
Číslo: 2000/209
Predmet : Zmluva o používaní SW
Partner: REMEK, sr.o. Nálepkova 2, 949 01 Nitra
Partner IČO: 36535605
Dátum zverejnenia: 09.11.2012
Dátum účinnosti: 31.10.2012
Deň podpisu: 31.10.2012
Platnosť od: 31.10.2012
Platnosť do: Doba neurčitá
K stiahnutiu: Zmluva 2000-209
Typ: Zmluva Dodávateľská
Číslo: 20-02-2012
Predmet : Zmluva o elektronickej komunikácii
Partner: Dôvera, z.p., a.s. Bratislava
Partner IČO: 35942436
Dátum zverejnenia: 21.02.2012
Dátum účinnosti: 20.02.2012
Deň podpisu: 20.02.2012
Platnosť od: 20.02.2012
Platnosť do: Doba neurčitá
K stiahnutiu: Zmluva o elektronickej komunikácii so ZP Dôvera, a.s. Bratislava

———————————————————————————

Typ: Zmluva Dodávateľská
Číslo: 5-1010232006
Predmet : Dodatok k zmluve na uloženie odpadov
Partner: Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
Partner IČO: 34133861
Dátum zverejnenia: 06.02.2012
Dátum účinnosti: 01.01.2012
Deň podpisu: 01.02.2012
Platnosť od: 01.01.2012
Platnosť do: Doba neurčitá
K stiahnutiu: Dodatok k zmluve na uloženie odpadov

——————————————————————————————

Typ: Zmluva Dodávateľská
Číslo: 2011-12-01
Predmet : Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Partner: Ing. Kvetoslava Pavlovičová
Partner IČO: 30035651
Dátum zverejnenia: 04.01.2012
Dátum účinnosti: 04.01.2012
Deň podpisu: 04.01.2012
Platnosť od: 04.01.2012
Platnosť do: Doba neurčitá
K stiahnutiu: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

————————————————————————————-

Typ: Zmluva Dodávateľská
Číslo: 9406049399
Predmet : Zmluva o združenej dodávke elektriny
Partner: ZSE, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Partner IČO: 36677281
Dátum zverejnenia: 12.01.2012
Dátum účinnosti: 12.01.2012
Deň podpisu: 12.01.2012
Platnosť od: 12.01.2012
Platnosť do: 11.01.2013
K stiahnutiu: Dodávateľská zmluva ZSE č. 9406049399

———————————————————————————–

Rok 2011

Zverejnené 2.11.2011 Zmluva audit 2010 zo dňa 28.10.2011 Zverejnené 21.10.2011 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. zmluvy 9406024591 so ZSE – OcÚ Zverejnené 21.10.2011 Zmluva o združenej dodávke elektriny so ZSE a.s. Bratislava č. zmluvy 9406024314 – MKS Zverejnené 21.10.2011 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. zmluvy 9406024319 so ZSE, a.s. Bratislava – VO Zverejnené 11.3.2011 Zmluva č. A-2011-00787 o poskytnutí príspevku na vojnové hroby na rok 2011