Profil verejného obstarávateľa

17-09-2019 Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu na Kultúrnom dome v obci Višňové – Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk.

Verejné obstarávanie – archív

Aktuálne zákazky

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

Súhrnná správa I. štvrťrok 2019

Súhrnná správa IV. štvrťrok 2018

Súhrnná správa III. štvrťrok 2018

Súhrnná správa II. štvrťrok 2018

Súhrnná správa I. štvrťrok 2018

Súhrnná správa IV. štvrťrok 2017

Súhrnná správa III. štvrťrok 2017

Súhrnná správa II. štvrťrok 2017

Súhrnná správa I. štvrťrok 2017

Súhrnná správa IV. štvrťrok 2016

Súhrnná správa III. štvrťrok 2016

Súhrnná správa II. štvrťrok 2016

Súhrnná správa I. štvrťrok 2016

Súhrnná správa IV. štvrťrok 2015

Súhrnná správa III. štvrťrok 2015

Súhrnná správa II. štvrťrok 2015

Súhrnná správa I. štvrťrok 2015

Súhrnná správa IV. štvrťrok 2014

Súhrnná správa III. štvrťrok 2014

Súhrnná správa II. štvrťrok 2014

Súhrnná správa I. štvrťrok 2014

Súhrnná správa za  III. štvrťrok 2013

Názov Oprava výtlkov technológiou infražiarenia na miestnych komunikáciách
Dátum 24.10.2013
K stiahnutiu Informácia: Oprava výtlkov na MK – Informácia podľa §9 odst.9 zákona

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2013

Názov Rekreačná zóna Višňové
Dátum 02.08.2013
K stiahnutiu Informácia podľa §9 ods. 9 zákona

—————————————————————————————-

Profil verejného obstarávateľa

Obec Višňá správa za II. štvrťrok 2013ové je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Višňové na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Višňové v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona, ako aj v zmysle Internej smernice č. 01/2013 o verejnom obstarávaní.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona sú:

1)     zákazky nadlimitné,

2)     zákazky podlimitné,

3)     zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky,

pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona.

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Višňové

Sídlo: Obecný úrad č. 60, 916 16 pošta Krajné

Štatutárny zástupca: Pavol Hluchý, starosta obce

Kontakty:

Telefón: +421 32 7787 129

E-mail: visnove@slovanet.sk

web: www.obecvisnove.sk

IČO: 00312151, DIČ: 2021080116

Bankové spojenie: VÚB Nové Mesto nad Váhom

Číslo účtu: 24121202/0200

IBAN: SK23 0200 0000 0000 2412 1202

——————————————————————————–