Pečať Obce

Na počiatku 18.stor. mala obec 21 domácnosti a spomínajú sa v nej tiež vinice a mlyn. Ku koncu IS.stor., v r. 1787 stálo v obci už 58 zdanených domov a žilo tu 403 obyvateľov. Z tohto obdobia pochádza aj najstaršia známa pečať obce. V jej strede je zobrazený strom s naznačenými drobnými plodmi – iste višňa. Po bokoch je sprevádzaná veľkými písmenami P Ul (pagus Ullsnove) a v dolnej časti pečatného poľa je vyrytý letopočet 1770


Vidno teda, že obec sa pri tvorbe svojho symbolu nerozhodla pre aplikáciu žiadneho erbových motívu niektorého zo spomenutých šľachtických rodov, ba ani z cirkevnej, či pracovnej symboliky, ale sa veľmi šťastne rozhodla pre heraldicky bezchybný motív a to hovoriaci motív višne.
Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žite i (2/6), červene i (1/6) , zelene. (1/6)
a žltej (2/6). Vlajka má pomer strán 2.3 a ukončená Je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce Višňové je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC VIŠŇOVÉ. Pečať má priemer 35 mm, čo Je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.
Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie. Zástava obce Višňové má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer Jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.
Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava Je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom. Dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.
Koruhva obce Višňové predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar. Farby sú zoradené zlava do pravá.
Znaková zástava obce Višňové má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho širke- Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu.
Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva obce Višňové predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.
Štandarda starostu obce Višňové má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohýchexemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.
Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu, obecného zastupiteľstva, alebo obecného úradu.