Upozornenie pre vlastníkov psov

Upozornenie pre vlastníkov psov

Na základe opakujúcich sa sťažností občanov,

Obec Višňové u p o z o r ň u j e

všetkých majiteľov psov, že voľný pohyb psov v obcij e  z a k  á  z a n  ý.

Obec Višňové žiada všetkých majiteľov psov, aby si riadne zabezpečili svojich psov tak , aby im neumožnili voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

Takisto majiteľ psa je povinný bezprostredne odstraňovať z verejných priestranstiev, detského ihriska, miestnych komunikácii, uličiek a štátnej komunikácie výkaly po svojich psoch.

Upozorňujeme, že v zmysle VZN obce č. 02/2002 je možné za uvedené priestupky uložiť pokutu do výšky 166,00 EUR.

Vy ako chovateľ nesiete zodpovednosť za svojho psa!