Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN 2019

13.12.2019 VZN č. 1-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

22.11.2019 VZN 1-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO – návrh

VZN 2017

VZN 02-2017 o referende

VZN 01-2017 elektronické služby

Návrh VZN 02-2017 o referende

NÁVRH VZN 01-20107 elektronické služby

VZN 2016

VZN 02-2016 o trhovom poriadku č. 02-2016

VZN 01-2016 o cenách nájmu pozemkov, nebytových a bytových priestorov vo vlatníctve obce Višňové

Návrh VZN 02-2016 o trhovom poriadku

Návrh VZN 01-2016 o cenách nájmu pozemkov , nebytových a bytových priestorov

VZN 2015

VZN 05-2015 o nakladaní s odpadmi

VZN 04-2015o miestnych daniach a MP za KO a DSO

27.11.2015 VZN o nakladaní s odpadmii 05-2015 – návrh

27.11.2015 VZN 04-2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO –návrh

VZN o odpadových vodách 02-2015

VZN o ochrane ovzdušia 01-2015

NÁVRHY VZN 2014

29-10-2014 VZN o cenách nájmu pozemkov, nebytových a bytových priestrov vo vlastníctve obce Višňové – návrh

29-10-2014 VZN dane a poplatok 2014 – návrh

NÁVRHY VZN 2013

04-11-2013 VZN o pohrebníctve 2013 – návrh

03-06-2013 VZN o psoch 02-2013 – návrh

01-03-2013 NÁVRH VZN č. 01/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

NÁVRHY VZN 2012

27-11-2012 NÁVRH VZN č. 08/2012 dane a poplatky 2013

SCHVÁLENÉ VZN 2014

14-11-2014 VZN č. 01-2014 o miestnach daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

14-11-2014 VZN č. 02-2014 o cenách nájmu pozemkov, nebytových a bytových priestorov vo vlastníctve obce višňové

SCHVÁLENÉ VZN 2013

06-12-2013 VZN 3-2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska Višňové

28-06-2013 VZN o podmienkach držania psov 02-2013

27-03-2013 VZN č. 01/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi –  účinnosť11.04.2013

SCHVÁLENÉ VZN 2012

14-12-2012 VZN  08-2012 dane a poplatky- účinnosť od 1.1.2013

VZN 07-2012 o predajnom čase

VZN 06-2012 o kultúrnych podujatiach

VZN 05-2012 o voľnom pohybe zvierat

VZN 04-2012 sociálne služby

VZN 03-2012 o odpadoch

VZN 02-2012 o plagátoch

VZN 01-2012 o psoch

———————————————————————————

VZN miestne dane a poplatky – účinnosť od 1.1.2012

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE VIŠŇOVÉ o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Višňové o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady