Úradné dokumenty

Rok 2019

2. Zmena rozpočtu 2019

Rozpočtové opatrenie 2-2019

1. zmena rozpočtu 2019

Rozpočtové opatrenie 1-2019

Rok 2018

22.03.2019 Záverečný účet 2018 – schválený

22.03.2019 Výročná správa 2018 – schválená

27.02.2019 Záverečný účet 2018 – návrh

27.02.2019 Výročná správa 2018 – návrh

07.11.2018 Finančný rozpočet obce Višňové 2019-2021

22.10.2018 Návrh finančného rozpočtu obce Višňové na roky 2019, 2020 a 2021

22.10.2018 Dôvodová správa k návrhu rozpočtu 2019 -2021

Rok 2017

26.03.2018 Záverečný účet obce 2017 – schválený

26.03.2018 Výročná správa 2017 – schválená

16.02.2018 Výročná správa 2017 – návrh

16.02.2018 Záverečný účet obce 2017 – návrh

13.12.2017 Rozpočet 2018-2020

27.11.2017 Návrh rozpočtu 2018 – 2020

Rok 2016

16-12-2016 Finančný rozpočet obce Višňové na rok 2017 a návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019

30.11.2016 Návrh finančného rozpočtu obce na roky 2017-2019

Poznámky k 31.12.2016 k záverečnému účtu obce Višňové

Výročná správa 2016 – schválená

Výročná správa 2016 – návrh

Záverečný účet 2016 – schválený

Záverečný účet 2016 – návrh

………………..………………………………..

Rok 2015

Výročná správa 2015 schválená

Záverečný účet obce 2015 schválený

Výročná správa 2015 – návrh

Záverečný účet obce 2015 – návrh

PHSR Višňové 2015

16-12-2015 Rozpočet 2016 -2018 8 častí – schválený

16-12-2015 Rozpočet 2016-2018 – schválený

30.11.2015  Návrh finančného rozpočtu obce Višňové na roky 2016, 2017 a 2018

16-03-2015 Výročná správa 2014 – návrh

06-03-2015 Záverečný účet 2014 návrh

………………………………………………….

Rok 2014

14-11-2014 Finančný rozpočet 2015-2017 – schválený

29-10-2014 Návrh FINANČNÉHO ROZPOČTU 2015-2017

27-03-2014 Poznámky k 31.12.2013 text

27-03-2014 Záverečný účet 2013 – schválený dokument

27-03-2014 Výročná správa 2013 – schválený dokument

…………………………………………………..

Rok 2013

06-12-2013 Finančný rozpočet 2014-2016 – schválený

08-11-2013 Návrh - Programový rozpočet 2014-2016 - dokument stiahnutý z rokovania OcZ 5.12.2013 – OcZ v zmysle novely zákona č. 583/2013 Z.z. § 4 ods. 5 rozhodlo o neuplatňovaní programu obce v nasledujúcich rozpočtových obdobiach

08-11-2013 Návrh - Finančný rozpočet 2014-2016

27-09-2013 Monitoring PR k 30.6.2013 – schválené 26.09.2013

17-09-2013 Monitoring k programovému rozpočtu k 30.6.2013 – návrh

08-04-2013 Hodnotiaca správa k PR 2012 – schvále

08-04-2013 Výročná správa 2012 – schválená

08-04-2013 Záverečný účet 2012 – schválený

08-04-2013 Poznámky text 2012

………………………………………………….

Rok 2012

14-12-2012 Programový rozpočet 2013 – 2015 - schválený

14-12-2012 Finančný rozpočet       2013 -2015 – schválený

26-11-2012 Programový rozpočet 2013 – 2015 – návrh

26-11-2012 Finančného rozpočtu  2013 – 2015 – návrh

Dane a poplatky 2012

Monitoring k programovému rozpočtu obce Višňové k 30.6.2012

Finančný rozpočet 2012-2014

Výročná správa 2011

Poznámky k 31. 12. 2011

Záverečný účet 2011

…………………………………………………

Uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

…………………………………………………

Všeobecné záväzné nariadenia

…………………………………………………

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

…………………………………………………

Úradné tlačivá obec Višňové

1. Žiadosť výrub drevín Višňové

2. Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

3. Žiadosť o určenie súpisného čísla

4. Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu malého zdroja znečisťovania ovzdušia

5. Žiadosť o vydanie povolenia k užívaniu malého zdroja znečisťovania ovzdušia

6. Oznámenie o prevádzkovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v obci

7. Žiadosť o vydanie stanoviska k realizácii podnikateľského zámeru v obci

8. Oznamovacia povinnosť o uskutočnení verejných kultúrnych podujatí

9. Oznámenie o skutočnostiach rozhodujúcich pre vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti Daň z nehnuteľností

10. Žiadosť_o_rozkopavkové_povolenie

11. Ohlásenie drobnej stavby

12. Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

13. Žiadosť o súhlas k umiestneniu stavby

14. Žiadosť o Záväzné stanovisko k projektovej dokumentácií stavby

15. Súhlas s prihlásením občana na pobyt

16. Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

………………………………………………………………………………………………………….

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. – SMERNICA OBCE VIŠŇOVÉ O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

Interná smernica č. 03-2014 o slobodnom prístupe k informáciám

…………………………………………………

STÁLE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

ZVEREJNENIE ZÁMERU – prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 22.10.2018 – Zámer predaj pozemku KN-C p.č.138 Pavol Plašienka

Zverejnené 02.07.2018 – Zámer predaj pozemku Ján Škulec s manželkou

Zverejnené 14.12.2017 – Zámer predaj pozemku Ján Hluchý

Zverejnené 27.06.2017 -  Zámer predaj pozemku Ján Hluchý

Zverejnené 04.04.2017 – Zámer predaj pozemkov Andrea Dugovič


VÝRUB DREVÍN – SPRÁVNE KONANIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY

Príručka – ochrana drevín

VÝRUB DREVÍN – správne konania ochrany prírody a krajiny

Informácia o začatom správnom konaní obce Višňové č.j. 13-001/2018, dátum začatia konania 12.02.2018, dátum zverejnenia 13.02.2018

Informáca o začatom správnom konaní obce Višňové č.j. 83-001/2017, dátum začatia 13.10.2017, dátum zverejnenia 13.10.2017

Informácia o začatom správnom konaní obce Višňové č.j. 05-2017, dátum začatia 30.1.2017, dátum zverejnenia 30.1.2017

Informácia o začatom správnom konaní obce Višňové č. j. 03-2017, dátum začatia 12.1.2017, dátum zverejnenia 12.1.2017

Informácia o začatom správnom konaní obce Višňové č.j. 110-2016. Dátum začatia konania 14.10.2016, dátum zverejnenia 14.10.2016

……………………………………………………..


STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Odborný výkon činností, týkajúcich sa preneseného výkonu činností
zo štátu na samosprávu v oblasti stavebného poriadku

zabezpečuje pre obec Višňové

Spoločný úrad samosprávy

www.nove-mesto.sk/sus/


………………………………………………..

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Višňové 2007-2013