Úradné dokumenty

Rok 2017

13.12.2017 Rozpočet 2018-2020

27.11.2017 Návrh rozpočtu 2018 – 2020

Rok 2016

16-12-2016 Finančný rozpočet obce Višňové na rok 2017 a návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019

30.11.2016 Návrh finančného rozpočtu obce na roky 2017-2019

Poznámky k 31.12.2016 k záverečnému účtu obce Višňové

Výročná správa 2016 – schválená

Výročná správa 2016 – návrh

Záverečný účet 2016 – schválený

Záverečný účet 2016 – návrh

………………..………………………………..

Rok 2015

Výročná správa 2015 schválená

Záverečný účet obce 2015 schválený

Výročná správa 2015 – návrh

Záverečný účet obce 2015 – návrh

PHSR Višňové 2015

16-12-2015 Rozpočet 2016 -2018 8 častí – schválený

16-12-2015 Rozpočet 2016-2018 – schválený

30.11.2015  Návrh finančného rozpočtu obce Višňové na roky 2016, 2017 a 2018

16-03-2015 Výročná správa 2014 – návrh

06-03-2015 Záverečný účet 2014 návrh

………………………………………………….

Rok 2014

14-11-2014 Finančný rozpočet 2015-2017 – schválený

29-10-2014 Návrh FINANČNÉHO ROZPOČTU 2015-2017

27-03-2014 Poznámky k 31.12.2013 text

27-03-2014 Záverečný účet 2013 – schválený dokument

27-03-2014 Výročná správa 2013 – schválený dokument

…………………………………………………..

Rok 2013

06-12-2013 Finančný rozpočet 2014-2016 – schválený

08-11-2013 Návrh - Programový rozpočet 2014-2016 - dokument stiahnutý z rokovania OcZ 5.12.2013 – OcZ v zmysle novely zákona č. 583/2013 Z.z. § 4 ods. 5 rozhodlo o neuplatňovaní programu obce v nasledujúcich rozpočtových obdobiach

08-11-2013 Návrh - Finančný rozpočet 2014-2016

27-09-2013 Monitoring PR k 30.6.2013 – schválené 26.09.2013

17-09-2013 Monitoring k programovému rozpočtu k 30.6.2013 – návrh

08-04-2013 Hodnotiaca správa k PR 2012 – schvále

08-04-2013 Výročná správa 2012 – schválená

08-04-2013 Záverečný účet 2012 – schválený

08-04-2013 Poznámky text 2012

………………………………………………….

Rok 2012

14-12-2012 Programový rozpočet 2013 – 2015 - schválený

14-12-2012 Finančný rozpočet       2013 -2015 – schválený

26-11-2012 Programový rozpočet 2013 – 2015 – návrh

26-11-2012 Finančného rozpočtu  2013 – 2015 – návrh

Dane a poplatky 2012

Monitoring k programovému rozpočtu obce Višňové k 30.6.2012

Finančný rozpočet 2012-2014

Výročná správa 2011

Poznámky k 31. 12. 2011

Záverečný účet 2011

…………………………………………………

Uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

…………………………………………………

Všeobecné záväzné nariadenia

…………………………………………………

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

…………………………………………………

Úradné tlačivá obec Višňové

1. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

2. Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

3. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla

4. Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu malého zdroja znečisťovania ovzdušia

5. Žiadosť o vydanie povolenia k užívaniu malého zdroja znečisťovania ovzdušia

6. Oznámenie o prevádzkovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v obci

7. Žiadosť o vydanie stanoviska k realizácii podnikateľského zámeru v obci

8. Oznamovacia povinnosť o uskutočnení verejných kultúrnych podujatí

9. Oznámenie o skutočnostiach rozhodujúcich pre vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti Daň z nehnuteľností

10. Žiadosť_o_rozkopavkové_povolenie

11. Odhlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy, udržiavacích prác správny poplatok od 1.10.2012 …..10 €

12. Súhlas s prihlásením občana na pobyt

………………………………………………………………………………………………………….

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. – SMERNICA OBCE VIŠŇOVÉ O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

Interná smernica č. 03-2014 o slobodnom prístupe k informáciám

…………………………………………………

STÁLE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

ZVEREJNENIE ZÁMERU – prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 14.12.2017 Zámer predaj pozemku Ján Hluchý

Zverejnené 27.06.2017 Zámer predaj pozemku Ján Hluchý

Zverejnené 04.04.2017 Zámer predaj pozemkov Andrea Dugovič


VÝRUB DREVÍN – SPRÁVNE KONANIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY

VÝRUB DREVÍN – správne konania ochrany prírody a krajiny

Informáca o začatom správnom konaní obce Višňové č.j. 83-001/2017, dátum začatia 13.10.2017, dátum zverejnenia 13.10.2017

Informácia o začatom správnom konaní obce Višňové č.j. 05-2017, dátum začatia 30.1.2017, dátum zverejnenia 30.1.2017

Informácia o začatom správnom konaní obce Višňové č. j. 03-2017, dátum začatia 12.1.2017, dátum zverejnenia 12.1.2017

Informácia o začatom správnom konaní obce Višňové č.j. 110-2016. Dátum začatia konania 14.10.2016, dátum zverejnenia 14.10.2016

……………………………………………………..


STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Odborný výkon činností, týkajúcich sa preneseného výkonu činností
zo štátu na samosprávu v oblasti stavebného poriadku

zabezpečuje pre obec Višňové

Spoločný úrad samosprávy

www.nove-mesto.sk/sus/


………………………………………………..

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Višňové 2007-2013